Formula de botez în Scriptură

Conform Bibliei şi istoriei, biserica apostolică invoca Numele lui Isus la ocazia botezului cu apă. Formula de botez era “în numele lui Isus Hristos” sau “în numele Domnului Isus”, nu “în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”.

Relatările Biblice

De fiecare dată când Biblia redă numele sau formula asociată cu actul botezului în biserica Nou Testamentală, este amintit numele lui Isus. Toate cele cinci ocazii amintite se găsesc în Faptele Apostolilor, cartea istorică a bisericii primare. Ea afirmă că următoarele persoane au fost botezate în Numele lui Isus:

Evreii  –  „Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Fapte2:38).

Samaritenii  –  “Căci nu Se pogorâse încă peste nici unul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus.” (Fapte 8:16).

Neamurile  –  “Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. Atunci  l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.” (Fapte 10:48).

Ucenicii lui Ioan (rebotezaţi)  –  “Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus.” (Fapte 19:5).

Apostolul Pavel  –  “Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.” (Fapte 22:16).

 Epistolele

Mai mult chiar, Epistolele conţin un număr de referinţe şi aluzii la botezul în Numele lui Isus.

“Nu ştiţi că toţi cîţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.”. (Rom.6:3-4).

“Hristos a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi?” (1Cor.1:13).

“Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” (1Cor.6:11).

“Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos.” (Galateni 3:27).

“fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.” (Col.2:12).

“Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtaţi?” (Iacov 2:7).

Matei 28:19 şi Luca 24:47

Singurul text al Scripturii la care face referire oricine pentru a susţine formula baptismală a întreitului nume este Matei 28:19, în care Isus porunceşte botezul “în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”.

Luca 24:47 este textul paralel cu cel din Matei 28:19, şi ni-l prezintă pe Isus în timp ce le spune ucenicilor că pocăinţa şi iertarea păcatelor va fi predicată în “Numele lui Isus” – iar botezul este pentru iertarea păcatelor:“„Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. (Fapte 2:38).

Aşadar, Isus este singurul nume în care putem să fim mântuiţi, Numele în care primim iertarea păcatelor, cel mai înalt Nume care ni s-a prezentat nouă şi Numele în care noi trebuie să spunem şi să facem toate lucrurile:

“În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” (Fapte 4:12).

“Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.” (Fapte 10:43).

“De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume; pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul”. (Filipeni 2:9-11).

“Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” (Col. 3:17).

Astfel, numele suprem şi mântuitor din Matei 28:19 este Isus. De aceea, trebuie să împlinim porunca din acest text aşa cum a făctu-o şi biserica apostolică, prin invocarea Numelui lui Isus Hristos cu ocazia oricărui botez.

 Declaraţiile istoriei

Sursele istorice cele mai importante confirmă faptul că biserica creştină n-a folosit un întreit nume ca formulă baptismală ci a invocat Numele lui Isus până în secolul trei. Encilocpedia Religiilor şi Eticii (1951) vol. II, pag. 384, 389:

“Formula folosită a fost “în https://www.popularteamjerseys.com Numele lui Isus Hristos” sau fraze sinonime cu aceasta; nu există nici o mărturie cu referire la întreitul nume…  Cea mai timpurie formă, reprezentată în Faptele Apostolilor, a fost scufundarea simplă în apă, folosirea Numelui lui Isus şi aşezarea mâinilor. La acestea a fost adăugată, într-un timp care nu poate fi stabilit cu exactitate, întreitul nume (Iustin)”.

Dicţionarul Biblic explicativ (1962), vol.I, pag. 351: “Dovezile… Sugerează că botezul în creştinismul timpuriu a fost administrat, nu în întreitul nume, ci în Numele lui Isus Hristos sau în Numele Domnului Isus”.

Otto Heick, un istoric creştin de renume (1947), pag. 58: “formula trinitariană de botez … a luat locul vechii formul de botez “în Numele lui Isus”.

Dicţionarul Hasting’s al Bibliei (1898), vol. I, pag. 241: “numele original al cuvintelor a fost “în numele lui Isus Hristos” sau “Domnului Isus”. Botezul în numele Trinităţii a fost o schimbare ulterioară”.

Williston Walker, un istoric al bisericii creştine (1947), pag. 58 “Formula de botez trinitarian … a luat locul vechiului botez în Numele lui Hristos”

The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge (1957), I, 435: “Noul Testament mărturiseşte numai despre botezul în Numele lui Isus … care a fost practicat până în secolul trei”

Canney’s Encyclopedia of Religions (1970), pag. 53: “Persoanele au fost botezate la început în “numele lui Isus Hristos” … Sau “în numele Domnului Isus”… După acea, odată cu dezvoltarea doctrinei Trinităţii, ei erau botezaţi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt”.

Encyclopedia Biblica (1899), I, 473: “Este numai normal să concluzionăm că botezul a fost administrat iniţial “în Numele lui Isus Hristos”, sau “în numele Domnului Isus”. Această opinie este confirmată de faptul că formele timpurii ale mărturiei baptismale era singulară nu întreită, cum a fost crezul ulterior”

Encyclopedia Britannica, 11th ed. (1920), II 365: “Formula trinitariană şi scufundarea de trei ori n-a fost o practică uniformă de la început… Botezul în Numele lui Isus este formula din Noul Testament. În secolul trei, botezul în Numele lui Hristos era încă la fel de răspândit încât papa Stefan l-a declarat valid, opunându-se lui Ciprian din Cartagina”.

 Concluzie

În concluzie, creştinii de astăzi ar trebui să folosească formula baptismală aşa cum se găseşte în Noul Testament. Oricine ar trebui botezat prin scufundare în numele Domnului Isus Hristos pentru iertarea păcatelor.