Crezurile

CREZUL LUI ARIUS (325 d. Hr.)

Noi credem într-un singur Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Şi în Domnul Isus Hristos, Fiul Său, care a fost născut de El înainte de toate veacurile, Cuvântul Divin, prin care au fost făcute toate lucrurile, atât cele din ceruri şi cele de pe pământ; care a venit aici şi a fost făcut trup, şi a suferit, şi a înviat din nou, şi s-a înălţat la ceruri, şi va veni din nou să judece vii şi morţii;

Şi în Duhul Sfânt; şi în învierea trupului; şi în viaţa lumii care va urma; şi într-o împărăţie a cerului; şi într-o singură Biserică Universală a lui Dumnezeu de la început şi până la sfârşitul pământului.

CREZUL LUI EUSEBIUS, CEZAREA (325 d.Hr.)

Noi credem într-un singur Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Făcătorul tuturor lucrurilor vizibile şi invizibile;

Şi într-un singur Domn Isus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Viaţă din Viaţă, singurul Fiu născut, înâiul născut din toată creaţia, născut de Dumnezeu Tatăl înainte de toate lumile, prin care au fost făcute toate lucrurile; care pentru mântuirea noastră a fost făcut trup, şi a trăit viaţa sa printre oameni; şi a suferit, şi a înviat în a treia zi; şis-a înălţat la Tatăl; şi va veni din nou în slavă să judece vii şi morţii;

Şi într-un singur Duh Sfânt.

Noi credem că fiecare dntre acestea sunt şi exssită, Tatăl cu adevărat tată, şi Fiul cu adevărat fiu, şi Duhul Sfânt cu adevărat duh sfânt; după cum Domnul nostru, când i-a trimis pe ucenici să predice, a spus: “Mergeţi şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, şi a Fiului, şi a Duhului Sfânt”.

Şi despre aceste lucruri noi afirmăm că noi aşa ţinem şi aşa credem, şi cei din vechime aşa au ţinut, şi aşa vom ţine până la moarte, şi vom rămâne statornici în această credinţă, anatemizând toate ereziile nesfinte. Noi mărturisim înaintea Dumnezeului Atotputernic şi Domnului nostru Isus Hristos că noi am crezut toate acestea în inima şi sufletul nostru dintotdeauna de când ne ştim, şi noi aşa credem acuma şi mărturisim în adevăr, fiind în stare să vă arătăm prin dovezi şi să vă convingem că noi în timpurile de demult aşa am crezut şi aşa am predicat.

 PRIMUL CREZ DE LA ANTIOHIA (325 d.Hr.)

Credinţa este aceasta: să crezi într-un singur Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, insondabil, imuabil şi neschimbător, protector şi domnitor al universului, drept, bun, făcător al cerului şi pământului şi a tuturor lucrurilor din ele, Domnul legii şi al profeţilor şi a noului legământ;

şi într-un singur Domn Isus Hristos, singurul Fiu născut, născut nu din ceea ce nu există ci din Tatăl, nu făcut ci chiar născut, dar născut într-un fel inexplicabil, indescifrabil, pentru că numai Tatăl care a născut şi Fiul care a fost născut ştie (pentru că nimeni nu cunoaşte pe Tatăl decât Fiul, nici pe Fiul decât Tatăl), care există dintotdeauna şi n-a fost timp când să nu existe. Pentru că noi am învăţat din Sfintele Scripturi că doar El este expresia chipului, nu (aparent) ca şi cum El ar fi rămas nenăscut din Tatăl, nici prin adopţie (pentru că este necuviincios şi blasfemiator să spui asta) ci Scripturile îl descriu ca Fiu valid şi cu adevărat născut, aşa că noi Îl considerăm ca fiind imutabil şi neschimbător, şi că El n-a fost născut, şi nici nu va fi, prin voinţă sau prin adopţie, ci aşa cum I se cuvine să fie născut, nu (un lucru care este greşit să-l crezi) conform asemănării sau naturii sau combinaţiei sau raţionamentului, ci noi Îl mărturisim  ca fiind născut de nenăscutul Tată, Cuvântul divin, adevărata lumină, neprihănire, Isus Hristos, domnul şi Mântuitorul tuturor. Pentru că El este expresia chipului, nu a voinţei sau a orice altceva, ci a însăşi substanţei Tatălui Său.

Acest Fiu, Cuvântul divin, fiind născut în trup din Maria Mama lui Dumnezeu şi fiind întrupat, suferind şi murind, a înviat din morţi şi a fost luat în cer, şi stă la dreapta Maiestăţii celui preaînalt, şi va veni să judece vii şi morţii.

În plus, Scripturile sfinte ne învaţă, ca şi în Mântuitorul nostru, să credem de asemenea într-un singur Duh, o singură Biserică Universală, în învierea morţilor şi o judecată corespunzătoare cu ceea ce a făcut omul bine sau rău cât a trăit în trup.

Şi noi îi anatemizăm pe cei care spun sau cred sau vestesc că Fiul lui Dumnezeu este o creatură sau că a venit la fiinţă sau a fost făcut şi nu este cu adevărat născut, ori că a fost un timp când n-a exsitat. Pentru că noi credem că El a fost şi este şi că El este lumină. În plus, noi în anatemizăm pe cei care presupun că El este neschimbător prin propria Sa voinţă, la fel ca şi pe cei care susţin că naşterea Sa este din ceea ce nu există, şi neagă că El este neschimbător în felul în care este Tatăl. Pentru că aşa cum Mântuitorul nostru este imaginea Tatăului în toate lucrurile, tot aşa este, mai ales, în această privinţă. El a fost declarat chipul Tatălui.

AL DOILEA CREZ DIN ANTIOHIA (341 d.Hr.)

Noi credem, conform tradiţiei apostolice şi evanghelice, într-un singur Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Urzitorul, Făcătorul şi Susţinătorul universului, de la care sunt toate lucrurile.

Şi într-un singur Domn Isus Hristos, Fiul Său, Singurul Dumnezeu născut (Ioan 1:18), prin care sunt toate lucrurile, care a fost născut înainte de toate veacurie din Tatăl, Dumnezeu din Dumnezeu, întreg din întreg, unic din unic, perfect din perfect, Împărat din Împărat, Domn din Domn, Cuvântul Viu, Înţelepciunea Vie, Lumină adevărată, Calea, Adevărul, Învierea, Păstorul, Uşa, atât neschimbător cât şi imuabil; imaginea exactă a Dumnezeirii, Esenţa, Voinţa, Puterea, şi Gloria Tatălui; întâiul născut din orice creaţie, care a fost de la început cu Dumnezeu, Dumnezeu Cuvântul, după cum este scris în Evanghelie, “şi Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1); prin care au fost făcute toate lucrurile, şi “toate se ţin prin El” (Col. 1:17); care în zilele din urmă s-a coborât de sus, şi a fost născut dintr-o fecioară conform Scripturilor, şi a fost făcut om, Mijlocitorul între Dumnezeu şi om, Apostolul credinţei noastre, şi Prinţul vieţii, după cum spune El “căci M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis” (Ioan 6:38); care a suferit pentru noi şi a înviat a treia zi, şi s-a înălţat la cer, şi a şezut la dreapta Tatălui, şi iarăşi va veni cu slavă şi putere, să judece vii şi morţii.

Şi în Duhul Sfânt, care este dat celor ce cred pentru mângâiere, şi sfinţire, şi iniţiere, după cum Domnul nostru Isus Hristos le-a poruncit ucenicilor, spunând “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Mat. 28:19); anume, al Tatălui care este cu adevărat Tată, şi a Fiului care este cu adevărat Fiu, şi a Duhului Sfânt care este cu adevărat Duh Sfânt, numele nefiind date fără înţeles sau rezultat, ci indicând cu acurateţe existenţa distinctivă, rangul, şi slava fiecăruia care este numit, aşa că ei sunt trei în existenţă, şi una în înţelegere.

Ţinând deci această credinţă, şi ţinând-o în prezenţa lui Dumnezeu şi Hristos, de la început până la sfârşit, noi anatemizăm orice erezie. Şi dacă cineva învaţă altceva decât credinţa dreaptă şi clară a Scripturilor, că timp sau vreme sau vârstă este sau au fost înainte de naşterea Fiului, să fie anatema. Sau dacă cineva spune că Fiul este o creatură sau una dintre creaturi, sau un vlăstar ca unul dintre vlăstari, sau o lucrare ca una dintre lucrări, şi nu conform cu enunţurile sus menţionate unul după altul, după cum sunt date de Sfintele Scripturi, sau dacă el învaţă sau predică altceva decât ce am primit, să fie anatema. Pentru că tot ce s-a dat în Sfintele Scripturi, fie prin profeţi sau apostoli, noi credem şi urmăm cu adevărat şi evlavie.

 AL PATRULEA CREZ DIN ANTIOHIA (341 d.Hr.)

Noi credem într-un singur Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul şi Făcătorul tuturor lucrurilor, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ (Efes. 3:15).

Şi în Singurul Său Fiu născut, Domnul nostru Isus Hristos, care înainte de toate veacurile a fost născut din Tatăl, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, prin care au fost făcute toate lucrurile din ceruri şi de pe pământ, văzute şi nevăzute, fiind Cuvânt, şi Înţelepciune, şi Putere, şi Viaţă, şi Adevărata Lumină; care în zilele din urmă a fost făcut om pentru noi, şi a fost născut din Sfânta Fecioară; care a fost răstingnit, şi a murit, şi a fost îngropat, şi a înviat din moarte a treia zi, şi a fost luat la ceruri, şi a şezut la dreapta Tatălui; şi vine la sfârşitul veacului, să judece vii şi morţii, şi să răsplătească oricui conform faptelor lui; a cărui împărăţie ţine veşnic veacurile infinite, pentru că El va şedea la dreapta Tatălui, nu doar în veacul acesta dar şi în cel care vine.

Şi în Duhul Sfânt, care este Mângâietorul; pe care l-a promis apostolilor, şi El l-a trimis după înălţarea la ceruri, să-i înveţe şi să le reamintească toate lucrurile; prin care de asemenea vor fi sfinţite sufletele celor ce cred sincer în El.

Dar cei care spun că Fiul a fost din nimic, sau din altă substanţă şi nu din Dumnezeu, şi că a fost un timp când El n-a existat, Biserica Catolică îi priveşte ca eretici.

 CREZUL VECHI DE LA SIRIMIUM (358 d.Hr.)

Noi credem într-un Singur şi Adevărat Dumnezeu, Tată Atotputernic, Creatorul şi Urzitorul tuturor lucrurilor. Şi într-un singur Fiu născut al lui Dumnezeu, care, înainte de toate veacurile, şi înaintea oricărui început, şi înaintea oricărui timp imaginabil, şi înaintea oricărei esenţe inteligibile, a fost născut impasibil din Dumnezeu: prin care au fost aşezate veacurile şi au fost făcute toate lucrurile;

şi în Cel născut ca Singurul născut, Singurul din Singurul Tată, Dumnezeu din Dumnezeu, asemănător Tatăului care la născut, conform Scripturilor; a cărui origine nimeni n-o ştie afară de Tatăl singur care l-a născut. Noi ştim că el, Singurul Fiu născut al lui Dumnezeu, la porunca Tatălui a veni din ceruri pentru nimicirea păcatului, şi a fost născut din Fecioara Maria, şi a discutat cu ucenicii, şi a împlinit Planul conform cu voia Tatălui, a fost crucificat şi a murit şi a coborât în locruile de sub pământ, şi a rezolvat lucrurile de acolo, pe care l-au văzut porţile morţii (Iov 38:17) şi s-au cutremurat; şi El a înviat din morţi în a treia zi, şi a stat de vorbă cu ucenicii, şi a împlinit tot Planul, şi când s-au împlinit cele patruzeci de zile, s-a înălţat la ceruri, şi şade la dreapta Tatălui, şi vine în ziua din urmă a învierii în slava Tatălui, ca să dea fiecăruia răsplata după faptele sale.

Şi în Duhul Sfânt, pe care Singurul născut din Dumnezeu Însuşi, Isus Hristos, a promis să-l timită neamului omenesc, Mângâietorul, aşa cum este scris: “Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va trimite un alt Mângâietor, şi anume Duhul adevărului; va lua din ce este al Meu şi vă va aduce aminte toate lucrurile” (Ioan 14:16,17,26; 16:14).

Dar cu toate că cuvântul “esenţă” a fost adoptat de Părnţi în simplitate, acum el produce ofensă prin felul greşit în care-l foloseşte poporul, deoarece acesta nu este folosit în Scripturi, ni s-a părut de cuviinţă să-l eliminăm, astfel că n-ar trebui să se mai facă nici o referire de acum încolo la “esenţă”, deoarece Scripturile Sfinte nicăieri nu menţionează “esenţa” Tatălui şi a Fiului. Ci noi spunem că Fiul este asemenea Tatălui în toate lucrurile, aşa cum spun şi învaţă Sfintele Scripturi.

 CREZUL DE LA CONSTANTINOPOL (381 d.Hr.)

Noi credem într-un singur Dumnezeu Tatăl Atotputernic, făcătorul cerului şi al pământului, şi a toate lucrurile văzute şi nevăzute:

Şi într-un singur Domn Isus Hristos, singurul născut de Tatăl Său înainte de toate lumile, (Dumnezeu din Dumnezeu), Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, fiind de aceea substanţă cu Tatăl, prin care au fost făcute toate lucrurile, care pentru noi oamenii şi pentru mântuirea noastră a venit din ceruri şi s-a făcut trup din Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, şi a intrat în omenire; şi s-a crucificat pentru noi sub Pontius Pilat, şi a suferit şi a fost îngropat, şi a înviat din nou a treia zi, după Scripturi, şi s-a urcat la ceruri, şi şade la dreapta Tatălui, şi iarăşi va veni cu slavă să judece vii şi morţii, a cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi în Duhul Sfânt, domnul şi Dătătorul de Viaţă, care purcede de la Tatăl (şi de la Fiul), care cu Tatăl şi Fiul împreună primeşte închinare şi slavă, care a vorbit prin Profeţi în Biserica apostolică şi catolică.

Noi recunoaştem un singur botez pentru iertarea păcatelor. Noi aşteptăm învierea morţilor, şi viaţa lumii care va veni.

 EXTRAS DIN “THALIA” LUI ARIUS

Conform credinţei celor aleşi ai lui Dumnezeu, cei înţelepţi ai lui Dumnezeu,

Copiii sfinţi, pe drept separaţi , primitori ai Duhului Sfânt al lui Dumnezeu

Am învăţat aceasta de la părtaşii înţelepciunii,

Desăvârşiţi, învăţaţi dumnezeişte, şi înţelepţi în toate lucrurile.

Pe urmele paşilor lor, eu am umblat, cu aceleaşi convingeri

Eu cel binecunoscut şi mult suferind pentru slava lui Dumnezeu,

Şi învăţat de Dumnezeu, am căpătat înţelepciune şi cunoştinţă.

Citat în Athanasius, Orationes contra Arianos, I, ii,5