TATĂL ŞI FIUL

Titlurile Tatălui

Următoarele titluri ale supremaţiei aparţin numai Celui care este din veşnicie în veşnicie, singurului Dumnezeu adevărat:

Marcu 5:7 – Cel Prea Înalt

“Şi a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu, să nu mă chinuieşti!”

Daniel 7:13.22 – Cel îmbătrânit de zile

“M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.”

“până când a veni Cel Îmbătrânit de zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Prea Înalt, şi a venit vremea, când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia.”

Daniel 2:44 – Dumnezeul cerurilor

“Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărîma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.”

Ioan 17:3 – Singurul Dumnezeu adevărat

“Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.”

1Tim1:17 – singurului Dumnezeu

“A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin.”

1Tim 6:15 – singurul Stăpânitor

“care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”

1Tim.6:16 – singurul care are nemurirea

“singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină, de care nu poţi să te apropii pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.”

1 Cor. 8:6 – un singur Dumnezeu: Tatăl

“totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care Sunt toate lucrurile şi prin El şi noi.”

Efeseni 1:17 – Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl

“Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui”

Efeseni 4:6 – este un singur Dumnezeu şi Tată

“Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.”

Iacov 1:13 – Dumnezeu nu poate fi ispitit (dar Isus a fost ispitit în toate lucrurile!)

“Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu”. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni.”

Declaraţii referitoare la Fiul lui Dumnezeu

Coloseni 1:15 întâiul născut din toată zidirea (naştere diferită de naşterea dintre cei morţi din v.18!)

“El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi-născut din toată zidirea.”

Ioan 1:18 – singurul Lui Fiu

“Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”

Ioan 3:18 – Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu

“Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.”

Matei 16:16 – Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu

“Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: ‘Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!’”

Ioan 8:58 , 17:5.24, Mica 5:2 – preexistenţa Fiului

“Isus le-a zis: ‘Adevărat, adevărat, vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, Sunt Eu.’”

Evrei 1:4 – a moştenit un Nume (moştenitor de drept prin naştere)

“ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor.”

Ioan 1:1-3, Efes. 3:8.9 – Dumnezeu a făcut toate prin El

“La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.”

Ioan 3:34 – El a fost trimis de Dumnezeu

“Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură.”

Coloseni 2:9 – în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii
“Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.”

Ioan 11:25.27 – El este învierea şi viaţa, fiindcă este Fiul lui Dumnezeu

“Isus i-a zis: ‘Eu Sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?’” ‘Da, Doamne’ I-a zis ea ‘cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.’”

Matei 28:18 – toată puterea i-a fost dată în cer şi pe pământ

“Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: ‘Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.’”

Evrei 1:2 – moştenitor al tuturor lucrurilor

“la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.”

Evrei 1:9 – Dumnezeul Lui l-a uns cu untdelemn

“Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarăşii Tăi.”

Fapte 17:31 – Dumnezeu l-a rânduit să judece lumea

“pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi…”

Apoc. 1:1 –Dumneuzeu îşi descoperă planurile prin Isus Hristos (chiar şi după proslăvire!)

“Descoperirea lui Isus Hristos pe care l-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimeţînd prin îngerul Său la robul Său Ioan”

1Cor.11:3 – Dumnezeu este capul lui Hristos

“Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii, şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.”

Ioan 10:18 – puterea aupra vieţii Sale o are de la Tatăl, ca poruncă

“Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”

Ioan 5:19 – Fiul nu poate face nimic de la Sine

“Isus a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai.”

Ioan 5:26 – Tatăl a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine

“Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.”

Ioan 14:10 – Isus atribuie Tatălui toate lucrările făcute de El

“Nu crezi că Eu Sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.”

Ioan 12:49; 7:16; 8:28 –Isus atribuie Tatălui toate învăţăturile Sale

“Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc.”

“Isus le-a răspuns: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.”

“Isus, deci, le-a zis: „Când veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu Sunt, şi că nu fac nimic de la Mine însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu.”

Ioan 6:38 – Isus n-a făcut voia Sa ci a Tatălui

“căci M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.

Luca 1:32 – Isus este Fiul Celui Prea Înalt

“El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.”

Dumnezeu l-a înviat din morţi!

Fapte 2:24 “Dar Dumnezeu L-a înviat, deslegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.”

Fapte  3:15 “Aţi omorât pe Domnul vieţii pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi; noi suntem martori ai Lui.”

Fapte 4:10 “s-o ştiţi toţi, şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.”

Fapte 10:40 “Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi, şi a îngăduit să Se arate,”

Fapte 13:30 “Dar Dumnezeu L-a înviat din morţi.”

Fapte 13:34 “Că L-a înviat din morţi, aşa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: „Vă voi împlini cu toată credincioşia făgăduinţele sfinte pe care le-am făcut lui David.”

Fapte 17:31 “pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi..

Romani 4:24 “ci este scris şi pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru,”

Romani 8:11 ”Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.”

1Cor.15:15 “Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă, am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu înviază.”

2Cor.4:14 “Şi ştim că Cel ce a înviat pe Domnul Isus, ne va învia şi pe noi împreună cu Isus, şi ne va face să ne înfăţişăm împreună cu voi.”

Gal.1:1 “Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos, şi prin Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat din morţi”

Efes.1:20 “pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti,”

Col.2:12 “fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.”

1Tesal.1:10 “şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de mânia viitoare.”

Evrei 13:20 “Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor,”

1Petru 1:21 “cari, prin El, Sunteţi credincioşi în Dumnezeu, care L-a înviat din morţi, şi I-a dat slavă, pentruca, credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.”